Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu .

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • materiały filmowe nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem,
 • nie wszystkie elementy serwisu są dostępne przy użyciu klawiatury,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 28.02.2024 r. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

 • wersję kontrastową; .
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
 • widoczny fokus; .
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10d, 56-210 Wąsosz Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do budynku. Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy. Po lewej stronie zlokalizowany jest podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze budynku zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. W budynku ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację: na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. W Budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Biblioteka Publiczna, ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Do budynku prowadzą schody, które nie są wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostępność komunikacyjna budynku: Budynek nie jest dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowano dzwonek umożliwiający zgłoszenie potrzeby wypożyczenia książek czy skorzystania z usług biblioteki. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

zpk ETR 1

 

ETR Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu (WORD, 1,94MB).docx