Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

ZPK realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i czytelnictwa. ZPK prowadzi wielokierunkową działalność rozwijająca i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną. Zajmuje się również szeroko rozumianą promocją gminy Wąsosz w skali powiatu, województwa, kraju.

 

Do podstawowych zadań ZPK należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
 2. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 3. kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych, amatorskiej twórczości ludowej wszystkich środowisk mieszkańców gminy;
 4. wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw kulturalnych środowiska lokalnego;
 5. tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
 6. współpraca z innymi ośrodkami kultury, sportu i rekreacji;
 7. współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami w zakresie prowadzonej działalności;
 8. zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i informacyjnych;
 9. organizowanie działalności rozrywkowej.

Wymienione powyżej zadania wymienione ZPK realizuje m.in. przez:

 1. upowszechnianie kultury poprzez organizowanie spotkań, pokazów i odczytów oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami miasta i gminy;
 2. organizowanie występów artystycznych, zabaw tanecznych, dyskotek;
 3. organizowanie zwyczajowo przyjętych w gminie świąt i uroczystości np. dni miasta, dożynki gminne oraz realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Wąsosza;
 4. organizowanie samodzielnie lub wspólnie ze szkołami festiwali piosenek, teatrzyków dziecięcych;
 5. prowadzenie kółek tematycznych;
 6. organizowanie wystaw;
 7. gromadzenie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących miasta i gminy;
 8. udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji w siedzibie i na zewnątrz;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie popularyzacji książek oraz czytelnictwa;
 10. organizowanie wspólnie ze szkołami imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

ZPK może prowadzić działalność w zakresie organizowania festynów, zabaw, dyskotek, uroczystości, imprez okolicznościowych, integracyjnych, a także imprezy zlecone w tym zakresie. Świadczenie tych usług  nie może jednak kolidować z realizacją zadań podstawowych.