KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu
  z siedzibą w Wąsoszu (56-210), przy ulicy Zacisze 10D, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Herejczak, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszelkich sprawach
  z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności
w zakresie:

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

Wychowanie, edukacja

i upowszechnianie kultury

Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)

      Zaspokajanie potrzeb
oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa

Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997  r. 
o  bibliotekach 

(Dz.U. 2019 poz. 1479 z późn. zm.)

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • prowadzenia edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
 • sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury
  z terenu gminy,
 • rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy,
 • organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
 • organizowania kulturalnej rozrywki  mieszkańcom gminy,
 • prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej,
 • udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej
  i samokształceniowej, zwłaszcza dotyczącej wiedzy o własnym regionie.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

                Urząd Ochrony Danych Osobowych

                ul. Stawki 2

                00-193 Warszawa

                Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU:

 • Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu. ZPK w Wąsoszu zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy/wydarzenia (zdjęcia, filmy ) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 • Udział w imprezie/wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także na rozpowszechnianie w szczególności poprzez umieszczania fotografii, filmów, nagrań w serwisach internetowych prowadzonych przez ZPK w Wąsoszu.
 • ZPK w Wąsoszu zapewnia, że wizerunek Uczestników nie zostanie wykorzystany do celów zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia nie przysługuje im prawo do roszczeń, jak i prawo do wynagrodzenia.
 • Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych takich jak : (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Będą one jedynie przetwarzane przez ZPK w Wąsoszu w celach przeprowadzenia imprezy/wydarzenia oraz w komunikacji pomiędzy ZPK w Wąsoszu a Uczestnikiem.