Zespół Placówek Kultury - Biblioteka Publiczna w Wąsoszu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Zwierzaki w obiektywie".

 

 • Współorganizatorem Konkursu jest Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Kundelek".
 • Konkurs ma na celu integrację z otaczającą nas przyrodą poprzez ukazanie zwierząt żyjących w sąsiedztwie człowieka.
 • Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, które spełnią warunki określone w Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu osiągną pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.)
 • Do Konkursu można zgłosić maksymalnie 5 prac, dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych Konkursach.
 • Prace mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi jak i telefonami komórkowymi.
 • Prace należy wysłać (załącznikiem) na e-mail b_p_wasosz1@wp.p w formacie jpg lub dostarczyć osobiście na płycie CD wpisując w okienko temat „Zwierzęta w obiektywie” w terminie do 31.01.2017r.
 • Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane: tytuły prac, imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu i e-mail.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.
 • Jury zastrzega sobie prawo do wyboru prac do wystawy pokonkursowej i publikacji zdjęć na stronach internetowych Organizatora Konkursu.
 • Dostarczone prace na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną.
 • Dostarczenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należeć będzie do organizatora.

UWAGA: Tylko prace z dołączoną i podpisaną zgodą będą oceniane. Pisemna zgoda obejmuje: bezpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej - kalendarz, pocztówki.
Druk zgody
<POBIERZ>