Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zpk.wasosz.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem,
 • nie wszystkie elementy serwisu są dostępne przy użyciu klawiatury,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych, zostały one przekazane do publikacji w formie papierowej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową strony
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Przełącznik zmiany układu strony
 • Przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543 79 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Kultury
ul. Zacisze 1/1
56-210 Wąsosz

 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ulicy.
 • Po  lewej stronie zlokalizowany jest podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Parking dla gości jest przed budynkiem - brak barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do budynku dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek jest monitorowany.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W ZPK na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na parterze zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak windy powoduje niemożność dostania się na piętro.

Biblioteka Publiczna
Ul. Krzywa 11
56-210 Wąsosz

 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony parkingu.
 • Parking dla interesantów jest przed budynkiem - brak barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do budynku dla osób niepełnosprawnych
 • Na parkingu przy Bibliotece zostało wydzielone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W Bibliotece na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych).
 • Przy schodach został zainstalowany dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby wypożyczenia książek.